Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin szkoleń tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Agnieszka Wnuk-Gnich prowadząca działalność gospodarczą HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich z siedzibą ul. Wincentego Pola 24, 05-230 Kobyłka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512213459, REGON 384921751


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Agnieszka Wnuk-Gnich prowadząca działalność gospodarczą HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich z siedzibą ul. Wincentego Pola
  24, 05-230 Kobyłka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512213459, REGON 384921751.
 2. Organizatorem szkoleń jest Agnieszka Wnuk-Gnich prowadząca działalność gospodarczą HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich z siedzibą ul. Wincentego Pola 24, 05-230 Kobyłka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512213459, REGON 384921751, zwana dalej „HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Agnieszka Wnuk-Gnich prowadząca działalność gospodarczą HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich z siedzibą ul. Wincentego Pola 24, 05-230 Kobyłka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512213459, REGON 384921751
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem szkolenia@hydrotens.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej.
 7. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych
  Uczestników szkolenia.
 8. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
 9. Strona Organizatora – strona https://hydrotens.pl, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Agnieszka Wnuk-Gnich prowadząca działalność gospodarczą HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich z siedzibą ul. Wincentego Pola 24, 05-230 Kobyłka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512213459, REGON 384921751 jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://hydrotens.pl, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: szkolenia@hydrotens.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym
  rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. HYDRO-TENS AGNIESZKA WNUK-GNICH zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych
  okoliczności.
 4. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od HYDRO-TENS
  AGNIESZKA WNUK-GNICH drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://hydrotens.pl/ w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 3. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 7. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 8. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: szkolenia@hydrotens.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie 7 dni od zgłoszenia Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów (nie dotyczy ofert promocyjnych) W pozostałych przypadkach Rezygnacja Uczestnika możliwa jest wtedy, gdy zostanie wyznaczona osoba na jego miejsce. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na inne szkolenie organizowane przez HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich)
 3. Brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać pisemnie na adres: HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk-Gnich ul. Wincentego Pola 24, 05-230 Kobyłka lub na adres e-mail: szkolenia@hydrotens.pl.
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udzielamy na zapytania przesłane na adres e-mail kontakt@hydrotens.pl.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
  .